Tim en Jasper hebben de eerste universiteitsraadvergadering van het academisch jaar achter de rug. De teleurstelling in de inspraakmechanismen van de RUG kon niet groter zijn. DAG is in de eerste plaats een bredere beweging en meer dan enkel een universiteitsraadspartij, omdat we weinig hoop hadden dat we binnen een ondemocratisch systeem iets zouden kunnen veranderen. Dit werd vandaag andermaal bevestigd.

De bedoelingen van de mensen in de raad zijn niet verkeerd, maar enig kritisch geluid is ver te zoeken: urenlang hebben we moeten luisteren naar lege discussies in de marge waar raadsleden vooral constructief probeerden te zijn. Slechts een enkel personeelslid durfde een kritisch geluid te laten horen over de werkdrukplannen van de RUG.

Maar niet alleen de raad stelde ons teleur, ook het college van bestuur. Het wordt hoog tijd dat er voor die posities verkiezingen komen want dit bestuur wíl helemaal geen verantwoording afleggen aan de academische gemeenschap. Rector Elmer Sterken stelde de universiteitsraadvoorzitter voor om niet over onze amendementen te stemmen zodat er sneller ingestemd kon worden met de perverse prestatieafspraken. Ook kon de universiteitsraad niets zeggen over de bedrijfsmatige verengelsing van de universiteit omdat het college hun budgetvoorstellen zo had opgeknipt dat ze net onder instemmingsgrens van 500.000 euro vielen.

Dan de vergadering zelf. Verengelsing, huisvesting voor internationale studenten, centralisatie, Pieter Duisenberg, werkdruk en prestatieafspraken (kwaliteitsindicatoren) met faculteiten stonden op de agenda (zie onze woordvoeringen hieronder). Grote ideologische bezwaren hadden wij tegen de zogenaamde ‘kwaliteitsindicatoren’. Deze indicatoren zijn een schoolvoorbeeld van kwantitatief managersbeleid en een toonbeeld van perverse prikkels die eerder schadelijk dan bevorderlijk zijn voor de onderwijskwaliteit. Al onze voorstellen om deze perverse prikkels te schrappen zijn niet door de raad gekomen. Wel is ons amendement aangenomen om twee indicatoren toe te voegen dié wel kwaliteit meten: één over de werkdruk van medewerkers en één over de student-staf ratio om kleinschalig onderwijs te borgen. Wij hebben ook een voorstel gedaan om de naam van het document in kwestie te veranderen naar kwantiteitsindicatoren, deze naam heeft het niet gehaald. Wel was de raad het eens dat de door het CVB opgestelde indicatoren geen beeld van kwaliteit geven, waardoor ze voortaan enkel ‘indicatoren’ worden genoemd. Met die naam is de ideologische leegte compleet.

Verder bleek dat:
Werknemers die werkdruk ervaren daar volgens de voorzitter van het college van bestuur zélf schuld aan hebben. 

Internationale studenten die op straat slapen voor Lijst Calimero en de personeelsfractie vooral slecht zijn voor de reputatie van de RUG. Het College van Bestuur gaat in ieder geval niets doen om internationale studenten van meer en betere kamers te voorzien.

De rector niet heeft nagedacht over het feit dat kwaliteit van het onderwijs in een andere taal dan de moedertaal een stuk lager ligt. Dat verengelsing de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten uit achtergestelde milieus en met een migratieachtergrond erg verslechtert is ook niet meegenomen in het beleid.

Gelukkig ging er één ding wel goed: de raad heeft niet ingestemd heeft met de centralisatie van het facilitair bedrijf. Ook wij stemden tegen omdat centralisering vaak slecht is voor kwaliteit en omdat de medewerkers (fel) tegen zijn. Er komt nu een ‘lijmcommissie’ waarin het College van Bestuur de raad nogmaals mag overtuigen dat de reorganisatie wél doorgevoerd moet worden. Lang leve het harmoniemodel!


Wil je de volledige woordvoeringen van Jasper en Tim
in de universiteitsraadvergadering van 28 september lezen?
Download ze hier.

 

06.02 150 FB CFO – melding reorganistie en blauwdruk

06.03 151 Work stress and reduction of work pressure action plan

06.04 152 AB-VSNU 22 september 2017

07.01 155 Kritische reflectie van de midterm ITK NEW

07.02 156 Quality Indicators Strategic Plan NEW

07.03 157 Programma International Groningen, Groningen at Home

Amendement QI extra parameters definitief

Amendement QI naamgeving definitief

Amendement QI verwijderen onderwijs indicatoren studeerbaarheid definitief

Amendement QI verwijderen onderwijs indicatoren verengelsing definitief

Amendement QI verwijderen onderzoek publicatiedruk definitief

WOORDVOERING 06.02 150 FB CFO – melding reorganistie en blauwdruk

WOORDVOERING 06.3 151 Work stress and reduction of work pressure action plan

WOORDVOERING 07.01 155 Kritische reflectie van de midterm ITK NEW

WOORDVOERING 07.02 156 Quality Indicators Strategic Plan NEW

WOORDVOERING Aanstelling Pieter Duisenberg voorzitter VSNU

WOORDVOERING Interim report and request for continuation LCP 2018-2020


De woordvoeringen van 28 september bouwen voort op een eerder gevoerde woordvoering.
Download hem hier. 

WOORDVOERING 07.02 156 Quality Indicators Strategic Plan Commissievergadering